kodeks handlowy

Art 80. Odpowiedzialność Spadkobiercy WspóLnika Za ZobowiąZania Z Okresu Trwania Likwidacji SpółKi Jawnej

uchylonyUstawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Przepisy wprowadzające kodeks morski.Dz.U.

Art 388. UchwałY Rady Nadzorczej SpółKi Akcyjnej

2005 nr 124 poz. 1043obowiązującyWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2005 r. akt P 25/02 Informacja o tekście jednolitym

Art 300116. Elementy ZgłOszenia Warunkowej Emisji Akcji Do Rejestru

akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.Dz.U. 1982 nr 16 poz. akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.Dz.U.

1578wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. 1030wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych Dyrektywy europejskie

kodeks handlowy

akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.Dz.U. 2000 nr 60 poz.

- Przepisy wprowadzające prawo spadkowe.Dz.U. 1946 nr 31 poz.

  • Druga – Czynności handlowe – regulację poszczególnych typów czynności prawnych dokonywanych w stosunkach kupieckich.
  • Kodeks handlowy (
  • Członkowie Wydziału CywilnegoWładysław Abraham
  • Kodeks spółek handlowych (
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r.

przedwojenne nieobowiązująceDekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów prawa cywilnego https://forexdata.info/ i handlowego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. 2000 nr 94 poz. akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowychEUR-Lex32005L Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex kodeks spółek handlowych

o zmianie Kodeksu handlowego.Dz.U. 1969 nr 13 poz.

Przejdź do głównej zawartości kodeks handlowy Akty prawne

Firma spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatek w pierwszym przypadku “spółka akcyjna”, w drugim – “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Nazwiska osób nie mogą być umieszczone w firmie bez ich zgody lub zgody ich spadkobierców. Firma może zawierać także dodatki, mające na celu bliższe oznaczenie osoby kupca lub przedsiębiorstwa. Niedopuszczalne są dodatki, któreby mogły wprowadzić w błąd. W razie zmiany nazwiska, które stanowi część składową firmy, można przedsiębiorstwo prowadzić nadal pod dotychczasową firmą, należy jednak w dodatku do firmy wskazać nowe nazwisko.

- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.Dz.U. 1997 nr 88 poz. obowiązującyUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.Dz.U. 1995 nr 96 nr obowiązującyUstawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dz.U.

akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.Dz.U. 1996 nr 91 poz. uchylonyUstawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.Dz.U.

o biegłych rewidentach i ich samorządzie.Dz.U. 1991 nr 22 poz. akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.Dz.U. 1982 nr 19 poz.

dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnościąEUR-Lex32001L DYREKTYWA 2001/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. http://www.lottorichcasino.com/podsumowanie-wydarzen-na-rynku-walutowym-forex-w/ w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeńEUR-Lex32001L Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Art 492. Rodzaje łąCzenia SpółEk

Trwa ładowanie Proszę czekać… broker Zapisz jako Word